Entries by dejan

Šta je FUK?

Postoji više definicija, ali su sve one slične po tome što utvrđuju da FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije u javnom sektoru.

Upravljanje rizicima

Iz misije i vizije slede ciljevi organizacije koji se moraju imati u vidu u postupku upravljanja rizikom na nivou cele organizacije ili upravljanja rizikom organizacije (ERM – Enterprise Risk Management). Upravljanje rizikom organizacije odnosi se na proceduru identifikovanja, procene, upravljanja i kontrole nad eventualnim događajima ili situacijama, u cilju pružanja razumnih, objektivnih uveravanja da će […]

Definicija rizika

Poslovni rizik predstavlja pretnju da će se određeni događaj, radnja ili nečinjenje (propust) negativno odraziti na sposobnost organizacije da ostvari svoje poslovne ciljeve i uveća vrednost.

Model upravljanja rizikom

1. korak: Analiza kontrolnog okruženja. 2. korak: Identifikovanje i utvrđivanje ciljeva. 3. korak: Procena rizika: identifikovanje, merenje, rangiranje. 4. korak:Upravljanje rizicima: Analiza tolerantnosti (apetita za rizikom), Analiza kontrola. 5. korak:Preporuka narednih aktivnosti i praćenje.

Šta je interna revizija?

Institut internih revizora (The Institute of Internal Auditors (IIA)) definiše internu reviziju na sledeći način: „Interna revizija predstavlja nezavisnu i objektivnu ocenjivačku i konsultantsku aktivnost osmišljenu da „uveća vrednost“ i poboljša poslovanje organizacije. Interna revizija kroz sistematičan i disciplinovan pristup koji primenjuje u ocenjivanju aktivnosti, organizaciji pomaže u ostvarivanju ciljeva.“ Interna revizija funkcioniše u skladu […]

Nezavisnost interne revizije

Interna revizija i interni revizor organizaciono i funkcionalno su nezavisni i direktno odgovorni rukovodiocu preduzeća. Organizaciona nezavisnost uspostavlja se u odnosu na druge organizacione delove preduzeća. Funkcionalna nezavisnost uspostavlja se nezavisnim planiranjem, sprovođenjem i izveštavanjem o obavljenim internim revizijama. Interna revizija treba da bude uspostavljena na način koji onemogućava uplitanje u rad koji obavljaju interni […]

Osnovne vrste internih revizija

Postoji niz različitih vrsta revizija, ali su sledeće najčešće: revizija sistema; suštinska revizija; revizija uspešnosti (performansi); finansijska revizija; revizija informacionih sistema i revizija ugovora.

Interna revizija u javnom sektoru

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata: finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava; internu reviziju kod korisnika javnih sredstava; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju. Internu reviziju korisnici javnih sredstava uspostavljaju na jedan od sledećih načina: organizovanjem posebne funkcionalno nezavisne […]

Usluge interne revizije

Finansijski internet portal www.biznis-plan.co.rs zamišljen je kao interaktivni projekat čija se delatnost prostire u više poslovnih sfera, prvenstveno zasnovan na pružanja relevantnih i pravovremenih finansijskih informacija, neophodnih za savremeno poslovanje. Biznis-plan predstavlja informativni portal koji nastoji da obezbedi pravovremene i ažurne informacije pretežno sa finansijskog tržišta Republike Srbije, koje su neophodne za svakodnevnu poslovnu primenu u profesionalnim, poslovnim i privatnim finansijama.

Profil agencije

Prilikom definisanja delokruga aktivnosti Agencije LimanTeam, pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je osovni cilj i u domenu unapređenje sistema kvaliteta i to u svim sferama poslovanja, kako u našoj zemlji, tako i u Regionu. Sami ciljevi se ostvaruju prvenstveno putem pružanja usluga koje imaju […]