Definicija rizika

Poslovni rizik predstavlja pretnju da će se određeni događaj, radnja ili nečinjenje (propust) negativno odraziti na sposobnost organizacije da ostvari svoje poslovne ciljeve i uveća vrednost.