Šta je FUK?

Postoji više definicija, ali su sve one slične po tome što utvrđuju da FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije u javnom sektoru.

Upravljanje rizicima

Iz misije i vizije slede ciljevi organizacije koji se moraju imati u vidu u postupku upravljanja rizikom na nivou cele organizacije ili upravljanja rizikom organizacije (ERM – Enterprise Risk Management). Upravljanje rizikom organizacije odnosi se na proceduru identifikovanja, procene, upravljanja i kontrole nad eventualnim događajima ili situacijama, u cilju pružanja razumnih, objektivnih uveravanja da će […]

Definicija rizika

Poslovni rizik predstavlja pretnju da će se određeni događaj, radnja ili nečinjenje (propust) negativno odraziti na sposobnost organizacije da ostvari svoje poslovne ciljeve i uveća vrednost.

Model upravljanja rizikom

1. korak: Analiza kontrolnog okruženja. 2. korak: Identifikovanje i utvrđivanje ciljeva. 3. korak: Procena rizika: identifikovanje, merenje, rangiranje. 4. korak:Upravljanje rizicima: Analiza tolerantnosti (apetita za rizikom), Analiza kontrola. 5. korak:Preporuka narednih aktivnosti i praćenje.