Usluge interne revizije

Delokrug aktivnosti Agencije LimanTeam, Novi Sad u predhodnih više od deset godina poslovanja, dominantno je vezan za poslovno savetovanje prvenstveno iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je i dodatni cilj u domenu unapređenja poslovanja klijenata, kroz koncept praktične obuke za kvalitetnu implementaciju i izvođenje interne revizije u javnom sektoru, zasnovane na aktuelnim zakonskim rešenjima i međunarodnim standardima.

Agencija LimanTeam, Novi Sad okuplla je posvećene profesionalce, sa sertifikatima Ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije (Centralna jedinica za harmonizaciju), koji poseduju višegodišnje iskustvo u implementaciji i izvođenju interne revizije u javnom sektoru.

U cilju unapređenja Vašeg poslovanja, spremni smo da Vam stavimo na raspolaganje naše znanje, profesionalnu etiku, kao i višegodišnje iskustvo, koje smo stekli radeći u domaćim i stranim finansijskim organizacijama na značajnim poslovnim projektima, koji su vrlo često imali međunarodni karakter.

 
Koncept praktične obuke

Agencija LimanTeam nudi poseban koncept praktične obuke za kvalitetno izvođenje interne revizije.

Ekonomska nestabilnost nosi sa sobom nove rizike i izazove za opstanak preduzeća, usled čega uloga interne revizije ne samo da je zakonska obaveza za akcionarska društva, korisnike javnih sredstava i finansijske institucije, već je i neophodna za sva preduzeća kojima je cilj da ostanu na tržištu i poboljšaju svoje pozicije.

Proces interne revizije odnosi se na identifikovanje, procenu i upravljanje rizikom, usklađenost poslovanja sa zakonima, pouzdanost finansijskih i drugih informacija, ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i podataka. Istovremeno podrazumeva veliku odgovornost i obavezu čije neadekvatno i nestručno izvođenje može dovesti do značajnih propusta koji se mogu vrlo loše odraziti na poslovanje preduzeća!

Usled nedostatka praktične obuke za efikasno i adekvatno izvođenje interne revizije, naš tim posvećenih profesionalaca, pripremio je jedinstveni program na kome ćete uz vežbe i praktične primere steći neophodna znanja i dobiti odgovor na svako Vaše pitanje.

Profil agencije

Prilikom definisanja delokruga aktivnosti Agencije LimanTeam, pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta investicionih studija i biznis planova, postavljen je osovni cilj i u domenu unapređenje sistema kvaliteta i to u svim sferama poslovanja, kako u našoj zemlji, tako i u Regionu. Sami ciljevi se ostvaruju prvenstveno putem pružanja usluga koje imaju kontinuiranu i odgovornu podršku od strane stručnog tima Agencije.

Pored brzog, jednostavanog i lakog servisa prilikom izrade različitih vrsta finansijskih studija i analiza (biznis planova), osnovu poslovanja predstavlja i pružanje usluga koji se odnose na međunarodne standarde. Sve naše aktivnosti zasnivaju se na dugogodišnjem iskustvu stručnog tima, prvenstveno stečenom radom u praksi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Raspolažući velikim brojem usluga iz oblasti finansijskog poslovanja i standardizacije, Agencija LimanTeam je u poziciji da pruži kvalitetan servis i podršku svojim klijentima, u zemlji i Regionu, zahvaljujući iskustvu i mobilnosti njenog stručnog tima.

Centar svih zbivanja za LimanTeam predstavljaju njegovi klijenti, te je stoga Agencija specijalizovana za pružanje najzahtevnijih usluga i iz oblasti ISO standarda. Posebna pažnja poklanja se znanju, kao i permanentnom usavršavanju, tako da se u programu poslovanja nalaze i seminari na kojima učestvuju predavači sa domaćih i stranih univerziteta, kao i eminentni stručnjaci iz oblasti finansija, ISO standarda i kvaliteta.

U praksi primenjen savremeni način organizacije poslovanja, kao i stručni tim sastavljen od eksperata različitih profila specijalizovanih za različite oblasti i aktivnosti, imaju za cilj da doprinesu poboljšanju organizovanosti, produktivnosti i ostvarenju ciljeva klijenata prvenstveno preko uvođenja međunarodnih standarda i novih metoda poslovanja.

 

Metodologija poslovanja

Metodologija koja se primenjuje počevši od prvog kontakta sa klijentom i upoznavanja sa njegovim zahtevima pa sve do sertifikacije i dobijanja sertifikata sadrži:

Osim aktivnosti vezanih za međunarodne ISO standarde, Agencija LimanTeam je proširila svoj spektar u pružanju usluga, i to na jedan potpuno novi vid poslovanja, u svetu poznat kao finansijski konsalting. Kvalitetan finansijski konsalting omogućava klijentima da definišu prepoznatljivu politiku poslovanja i na taj način značajno povećaju šanse za poslovnim uspehom, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Ono što Agenciju LimanTeam izdvaja u oblasti pružanja svojih usluga klijentima je razvoj poslovanja kroz međunarodni standard ISO 9001:2000. Prednosti koje se postižu kombinacijom standarda i finansijskog konsaltinga su mnogobrojne od kojih ćemo navesti samo neke:

  • pružanje kvalitetne usluge primaocu finansijskog konsaltinga,
  • maksimalna uređenost finansijskog sistema,
  • bolja organizacija celokupnog poslovanja i dr.

Agencija LimanTeam izlazi u susret svim stranama u finansijskom konsaltingu, kako davaocima tako i primaocima finansijskih sredstava. Takođe, spremni smo da ostvarimo saradnju sa svima koji su zainteresovani da unaprede svoje finansijsko poslovanje, kao i sa svim privrednim subjektima koji su zainteresovanim za uvođenje međunarodnih standarda i novih metoda u redovno poslovanje.

Vizija – misija – ciljevi

Vizija

Agencija LimanTeam je u samom startu koncipirana, pozicionirana i organizovana na modernim svetskim principima uz primenu najbolje poslovne prakse.

Naša vizija je da ostvarimo jednu od liderskih pozicija u Regionu prvenstveno u pružanju usluga finansijskog konsaltinga i implementacije ISO standarda. Pored toga, težimo da postanemo i inovatori među institucijama za obuku kadrova u oblasti izrade biznis planova i sistema kvaliteta, kao i da svojim nastupom na tržištu ostvarimo najviše standarde poslovanja u praksi.

Misija

Mi gradimo poverenje sa korisnicima naših usluga, prvenstveno kroz međusobno razumevanje i uvažavanje koje je uvek zasnovano na znanju i rezultatima.

Naša misija je da obukom, poslovnim rešenjima i konsalting uslugama, omogućimo Klijentima unapređenje poslovanja, primenom najnovijih znanja iz oblasti sistema upravljanja koja će im pomoći da neprekidno povećavaju performanse kao i profitabilnost svog poslovanja.

Ciljevi

Cilj Agencije je da svojim uslugama omogući klijentima brz i efikasan rad, kvalitetnu kontrolu poslovnih procesa i optimalno upravljanje resursima. Veliki broj funkcija, izveštaja i analiza, pomaže boljoj organizaciji i ostvarivanju većeg indeksa rasta a samim tim dovodi i do penetracije na tržištu. Na polju marketinga i medija Agencija LimanTeam teži da se posebno istakne i da upozna sve potencijalne saradnike sa načinom rada i uslugama koje pruža.

Krajnji cilj je uspešan i zadovoljan korisnik koji zna da ima pouzdanog poslovnog partnera.

 

Reference

Kao uspešna firma u oblasti izrade biznis planova, možemo se pohvaliti sa velikom listom dobrih referenci. Sve firme koju su saradjivale sa nama su veama zadovoljne pruženom uslugom. Isto tako smo i mi zadovoljni saradnjom sa našim klijentima, i uvek smo spremni da im izadjemo u susret. Pogledajte našu listu referenci.