Upravljanje rizicima

Iz misije i vizije slede ciljevi organizacije koji se moraju imati u vidu u postupku upravljanja rizikom na nivou cele organizacije ili upravljanja rizikom organizacije (ERM – Enterprise Risk Management).
Upravljanje rizikom organizacije odnosi se na proceduru identifikovanja, procene, upravljanja i kontrole nad eventualnim događajima ili situacijama, u cilju pružanja razumnih, objektivnih uveravanja da će organizacija ostvariti postavljene ciljeve